รายชื่อสามเณรที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ ทั้งระดับกลุ่มและระดับประเทศ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม ( แผนกสามัญศึกษา ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

๑. รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ การแข่งขันบรรยายธรรมภาคภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( สามเณรกันทรากร เคนไชยวงค์ ) จัดโดยกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ ( ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ )
๒. รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ การแข่งขันบรรยายธรรมภาคภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( สามเณรวัลลภ ชูชาติ ) จัดโดยกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ ( ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ )
๓. รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ การแข่งขันบรรยายธรรมภาคภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( สามเณรชยุตม์ ตระกูลสุนทร) จัดโดยกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ ( ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ )
๔. รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( สามเณรวิลลี ฮุทเทล) จัดโดยกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ ( ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ )
๕. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การจัดทำเวปเพจ JOOMLA ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( สามเณรอานนท์ ทับคง และ สามเณรวิทวัฒน์ นรพัฒน์) จัดโดยกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ ( ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ )
๖. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ประกวดคัดลายมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( สามเณรภัทรพล มุมทอง ) จัดโดยกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ ( ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ )
๗. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ประกวดวาดภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( สามเณรศุภกร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ) จัดโดยกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ ( ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ )
๘. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ตอบปัญหาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( สามเณรฐากรชูพงศ์ กุลวัฒน์ชูกิจ ) จัดโดยกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ ( ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ )
๙. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( สามเณรปุญพัฒน์ มนวรรธน์ ) จัดโดยกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ ( ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ )
๑๐. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( สามเณรยุทธนา โพตาแสง ) จัดโดยกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ ( ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ )
๑๑. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เขียนเรียงความ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( สามเณรธงชัย นิยมพิทักพงษ์ ) จัดโดยกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ ( ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ )
๑๒. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ตอบปัญหาภาษาบาลี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( สามเณรศุภณัฐ เนตรสิน ) จัดโดยกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ ( ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ )
๑๓. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ตอบปัญหาพระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( สามเณรวรพงศ์ สิริศรีมงคล ) จัดโดยกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ ( ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ )
๑๔. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ แต่งกลอนสด ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( สามเณรเกียรติศักดิ์ เข็มขาว ) จัดโดยกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ ( ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ )
๑๕. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ประเภทโครงงานทดลอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( สามเณรวรุตม์ ศรีพรหม, สามเณรนันทยศ อุกำแพง, สามเณรนคร ทรายคำปวน และ สามเณรรุ่งโรจน์ อุรัน ) จัดโดยกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ ( ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ )

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ โรงเรียนพระปริยัติธรรม ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัยวิทยาเขตสุรินทร์ผลรางวัล ที่สามเณร โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ได้รับคือ

๑. รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ การแข่งขันบรรยายธรรมภาคภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( สามเณรวัลลภ ชูชาติ )
๒. รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๒ การแข่งขันบรรยายธรรมภาคภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( สามเณรกันทรากร เคนไชยวงค์ )
๓. รางวัลชมเชย อันดับ ๑ การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( สามเณรวิลลี ฮุทเทล)
เกี่ยวกับโรงเรียน
เกี่ยวกับสามเณร
ข่าวสาร-กิจกรรม
ติดต่อสอบถาม
เขาแก้วเสด็จ
ถ่ายทอดสดDMC
www.tpts.ac.th © 2013 TriamPutThaSart school, All right reserved.
Last modified on 30 june, 2013 by TPTS ™ -Webmaster.