พรรษาแห่งการบรรลุธรรม

  ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา พระภิกษุสงฆ์ต่างแสวงหาสถานที่สัปปายะที่เหมาะสมต่อการบำเพ็ญเพียร ทำภาวนาตลอดไตรมาส ทำใจให้หยุดนิ่ง เพิ่มพูนความบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ เพื่อจะได้เป็นเนื้อนาบุญของชาวโลก ตลอดพรรษาท่านจึงฝึกฝนอบรมจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ โดยไม่ไปแรมราตรีที่ไหน แต่จะแสวงหาทางแห่งความบริสุทธิ์ภายใน ซึ่งเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 นี่เอง      ในฤดูเข้าพรรษา ตามพุทธประเพณีที่ประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมานั้น นอกจากจะกำหนดขอบเขตที่จำพรรษาแล้ว ผู้รู้ทั้งหลายยังกำหนดขอบเขตของใจให้อยู่ในวงกาย คือ อยู่ในปริมณฑลรอบตัว ด้วยการน้อมใจมาตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกายตลอดเวลา มีสติไม่ให้เผลอออกนอกตัว เพราะยิ่งดำเนินจิตเข้าสู่กลางภายในได้มากเท่าไร ความสุขและความบริสุทธิ์ ก็จะเพิ่มพูนทับทวีมากยิ่งขึ้นไปตามลำดับ      นอกจากนี้ ท่านจะถือเอาโอกาสนี้ ศึกษาพระปริยัติธรรม รวมทั้งนักธรรมบาลีให้แตกฉานควบคู่ไปด้วย คือ ศึกษาทั้งปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ เพื่อจะได้มีความรู้แนะนำสั่งสอนตนเองและชาวโลก ให้ได้รู้แจ้งในธรรมด้วย การเข้าพรรษาในสมัยพุทธกาล ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมาก พระสงฆ์ในหลายๆ วัด ท่านจะตั้งกติกาที่จะเป็นเหตุให้การปฏิบัติธรรมได้ผลยิ่งขึ้นไป      *ดังเช่นในครั้งพุทธกาล สมัยหนึ่ง พระมหาปาละ ซึ่งเคยเป็นลูกเศรษฐีมาก่อน แต่ว่ามีจิตเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา จึงได้สละชีวิตทางโลก มุ่งตรงต่อเส้นทางธรรม เพื่อแสวงหาทางที่จะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ เมื่อบวชแล้วท่านได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง      คราวหนึ่ง ท่านเดินทางไปหาสถานที่จำพรรษาตามชนบทกับคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ เพื่อจะได้ใช้เวลาปฏิบัติธรรมให้เต็มที่ ครั้นชาวบ้านในละแวกนั้นเห็นพระมาโปรดถึงบ้าน ต่างเกิดจิตเลื่อมใสพากันอาราธนาให้ท่านอยู่จำพรรษาในหมู่บ้านแห่งนั้น พร้อมกับปวารณาตนว่า “ถ้าพระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดจำพรรษาอยู่ที่นี่ ก็จะช่วยกันอุปัฏฐากดูแลไม่ให้ท่านลำบาก และจะตั้งใจรักษาศีลเจริญภาวนาตามที่พระสั่งสอน”      พระมหาปาละเห็นว่า […]

rs01

Asarnha4

ประวัติวันอาสาฬหบูชา

          วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ในสมัยพุทธกาลมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 4 ประการ ดังต่อไปนี้ 1. เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 รูป ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้เมืองพาราณสี 2. เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงได้พระสาวกองค์แรก คือ ท่านโกญฑัญญะได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันองค์แรก 3.เป็นวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นรูปแรกคือ พระอัญญาโกญฑัญญะ ภายหลังจากที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้ว ก็ได้ทูลขออุปสมบท พระพุทธองค์ทรงประทานการอุปสมบท ยกขึ้นเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา 4. เป็นวันเกิดขึ้นของพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบเป็นครั้งแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรม ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระพุทธองค์ก็ครบถ้วนบริบูรณ์ คือ มิใช่เพียงแค่ตรัสรู้ธรรมเพียงพระองค์เดียวอย่างพระปัจเจกพุทธเจ้า   ความเป็นมาของวันอาสาฬหบูชา          ความเป็นมาของวันอาสาฬหบูชานั้น เริ่มต้นจากในครั้งพุทธกาล หลังจากพระศาสดาตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน 6 แล้วทรงเสวยวิมุตติสุข คือ ความสุขจากการหลุดพ้นเป็นเวลา 7 […]


DSC_0285_resize

กิจกรรมเนื้องในวันสามเณร

กิจกรรมเนื้องในวันสามเณรเป็นกิจกรรมที่ปรารภขึ้นเพื่อให้สามเณรได้ผ่อนคลายจากการเรียน และได้พบพูดคุยกับโยมพ่อโยมแม่ วันสามเณร              


ผลการประเมินมาตรฐานจาก(สมศ.)

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน”การเตรียมความพร้อมและรับการประเมินมาตรฐานคุณภาพ การศึกษาจาก สมศ.รอบ ๓” ที่มาของงานประเมินคุณภาพการศึกษา เนื่องจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)หรือสมศ. จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ หมวด ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชนทำหน้าที่พัฒนาเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทำการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงความมุ่งหมาย หลักการและแนวทางการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ สมศ.ได้ประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๔-พ.ศ.๒๕๔๘ โดยไม่มีการตัดสินผลการประเมิน แต่เพื่อยืนยันสภาพความเป็นจริงของสถานศึกษาการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๒ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๙-พ.ศ.๒๕๕๓เป็นการประเมินตามวัตถุประสงค์ของ สมศ.ที่ระบุในไว้ในพระราชกฤษฎีกาของการจัดตั้งสมศ.โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกมาเป็น ฐานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นเพื่อการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ๓ระหว่างพ.ศ.๒๕๕๔-พ.ศ.๒๕๕๘เป็นการประเมินเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโดยพิจารณาจากผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบมากกว่ากระบวนการ โดยการคำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละสถานศึกษาเป็น โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาก็นับเป็นโรงเรียนประเภทหนึ่งที่ต้องได้รับการประเมินมาตรฐานด้วย เช่นกัน ดังนั้นโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ วัดพระธรรมกาย ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้มีผู้ประเมินคุณภาพภายนอกมาตรวจเยี่ยมเป็นรอบที่ ๓ ในระหว่างวันอังคารที่ ๑๑ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา คณะกรรมการงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์โดยมีพระมหาวันชัย พลคุโณ เป็นประธาน และคณะพระอาจารย์และคณะครูทุกรูปทุกท่าน ได้ร่วมเตรียมความพร้อมในด้านสถานที่ ความสะอาด ความเป็นระเบียบทั้งบริเวณภายในและรอบๆโรงเรียนรวมทั้งด้านเอกสารหลักฐานร่องรอยการปฏิบัติงานของโรงเรียน ให้เป็นระเบียบระบบสารสนเทศ ให้พร้อมหยิบใช้ข้อมูล ฯลฯ […]

001

IMG_1686_resize

วันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติเป็นกิจกรรมหนึ่งที่โรงเรียนเตรียมพุทธสาสตร์ได้จัดขึ้นเพื่อให้สามเณรได้มีโอกาศ…


พิธีไหว้ครู

ในวันที่ 04 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ ได้ให้มีการจัดพิธีไหว้ครูโดยมีคณะกรรมการส ามเณรเป็นผู้จัดเตรียมสถานที

POY_5139

3

พิธีจุดโคมประทีปถวายเป็นพุทธบูชา

 คณะพระอาจารย์ คณาจารย์ สามเณร กว่า 260 รูป/คน เข้าร่วมพิธีจุดโคมประทีปถวายเป็นพุทธบูชา ในวันพระใหญ่ ณ อาคารจักรชัย โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ จังหวัดปราจีนบุรี ค่ำของวันพุธที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา บุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ วัดพระธรรมกาย ซึ่งตั้งอยู่ที่ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมเข้าพิธีจุดโคมประทีป กว่า 300 ดวง เนื่องในวันพระใหญ่ เทศกาลเข้าพรรษา ณ อาคารจักรชัย โดยมีพระมหาวันชัย พลคุโณ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานสงฆ์ บรรยากาศภายในงาน หลังจากโรงเรียนเลิกในวันพุธที่ 21 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันที่ตรงกับวันพระขึ้น15 ค่ำ เดือน 9 คณะกรรมการสามเณรพร้อมหมู่คณะสามเณรทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่างเร่งรีบเตรียมตัวปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน อย่างเบิกบาน เพราะจะได้เข้าร่วมพิธี ดังกล่าว ซึ่งพิธีกรรมเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ เมื่อคณะสามเณรและคณะพระอาจารย์ คณาจารย์ ได้ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น เจริญสมาธิภาวนา สามเณรทั้งหมดกล่าวขอขมาต่อพระอาจารย์ที่ได้ผิดพลาดล่วงเกินด้วยกาย […]


รางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ

รายชื่อสามเณรที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ ทั้งระดับกลุ่มและระดับประเทศ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม ( แผนกสามัญศึกษา ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ๑. รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ การแข่งขันบรรยายธรรมภาคภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( สามเณรกันทรากร เคนไชยวงค์ ) จัดโดยกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ ( ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ) ๒. รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ การแข่งขันบรรยายธรรมภาคภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โลรางวัล

14

พิธีลอยโคมประทีปถวายเป็นพุทธบูชา

ความมืดความสับสนความไม่รู้มีติดตัวสัตว์โลกทั้งหลายมาตั้งแต่เกิดการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติขึ้น ในโลกมานานนับ ๒๐๐๐กว่าปีนี้ พระองค์ได้ส่องแสงสว่างแห่งธรรมสู่ใจของสัตว์โลก จากผู้ที่มืดมิด ก็ได้พบเจอแสงแห่งธรรม จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ แม้จะไม่มีพระพุทธองค์อยู่ก็ตาม แต่ยังมีแสงแห่งธรรม ที่ถูกรักษาไว้นานนับพันปี ทำให้เราได้รู้ ได้เห็น เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต เพียงเท่านี้พระพุทธองค์ก็มีพระคุณมากมายมหาศาล เนื่องในโอกาสนี้ทางสามเณรโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ ได้ตรึกระลึกนึกถึงพระคุณอัน