ผลการประเมินมาตรฐานจาก(สมศ.)

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน”การเตรียมความพร้อมและรับการประเมินมาตรฐานคุณภาพ การศึกษาจาก สมศ.รอบ ๓” ที่มาของงานประเมินคุณภาพการศึกษา เนื่องจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)หรือสมศ. จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ หมวด ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชนทำหน้าที่พัฒนาเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทำการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงความมุ่งหมาย หลักการและแนวทางการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ สมศ.ได้ประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๔-พ.ศ.๒๕๔๘ โดยไม่มีการตัดสินผลการประเมิน แต่เพื่อยืนยันสภาพความเป็นจริงของสถานศึกษาการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๒ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๙-พ.ศ.๒๕๕๓เป็นการประเมินตามวัตถุประสงค์ของ สมศ.ที่ระบุในไว้ในพระราชกฤษฎีกาของการจัดตั้งสมศ.โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกมาเป็น ฐานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นเพื่อการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ๓ระหว่างพ.ศ.๒๕๕๔-พ.ศ.๒๕๕๘เป็นการประเมินเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโดยพิจารณาจากผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบมากกว่ากระบวนการ โดยการคำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละสถานศึกษาเป็น โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาก็นับเป็นโรงเรียนประเภทหนึ่งที่ต้องได้รับการประเมินมาตรฐานด้วย เช่นกัน ดังนั้นโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ วัดพระธรรมกาย ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้มีผู้ประเมินคุณภาพภายนอกมาตรวจเยี่ยมเป็นรอบที่ ๓ ในระหว่างวันอังคารที่ ๑๑ ถึงวันพฤหัสบดีที่

วันลอยกระทงปี2557

Loi-Kra-Thong

วันลอยกระทง 2557 ประเพณีและประวัติวันลอยกระทง วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่มีมายาวนาน           อีกไม่นานก็จะถึงงานเทศกาลวันลอยกระทง ซึ่งเป็นงานเทศกาลแห่งความสุขและรื่นเริง ลอยกระทงเป็นประเพณีที่มีมายาวนาน บ้างก็ว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย บ้างก็ว่ามีมาตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัย เรียกได้ว่าเริ่มมีประวัติศาสตร์ชาติไทยขึ้นมาก็มีประเพณีลอยกระทงกันเลยทีเดียว ประวัติวันลอยกระทงและประเพณีลอยกระทง การลอยกระทงมีวัตถุประสงค์ด้วยกัน 2 ประการ คือ        1. เพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บางท้องที่ถือว่าลอยกระทงเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในโอกาสที่พระพุทธองค์ได้ไปแสดงธรรมในนาคภิภพ และทรงประทับรอยพระบาทไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมมทานที (1) เพราะฉะนั้นการที่บ้านเรามีประเพณีลอยกระทง ในคืนวันเพ็ญเดือนสิบสองก็เพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในโอกาสนี้       ส่วนทางเหนือนั้นมีประเพณียี่เป็ง มีทั้งลอยกระทงและลอยโคมขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อบูชาพระเขี้ยวแก้วของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งบรรจุอยู่ในจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เราจึงจุดประทีป ลอยโคม ส่งใจขึ้นไปบูชาพระเขี้ยวแก้วร่วมกับพระอินทร์ที่นำหมู่เทวดาบูชาพระเขี้ยวแก้วที่จุฬามณีในวันเพ็ญเดือนสิบสองนี้เช่นกัน       ยี่เป็งสันทราย ได้จัดประเพณีลอยกระทง และลอยโคม

พรรษาแห่งการบรรลุธรรม

rs01

  ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา พระภิกษุสงฆ์ต่างแสวงหาสถานที่สัปปายะที่เหมาะสมต่อการบำเพ็ญเพียร ทำภาวนาตลอดไตรมาส ทำใจให้หยุดนิ่ง เพิ่มพูนความบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ เพื่อจะได้เป็นเนื้อนาบุญของชาวโลก ตลอดพรรษาท่านจึงฝึกฝนอบรมจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ โดยไม่ไปแรมราตรีที่ไหน แต่จะแสวงหาทางแห่งความบริสุทธิ์ภายใน ซึ่งเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 นี่เอง      ในฤดูเข้าพรรษา ตามพุทธประเพณีที่ประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมานั้น นอกจากจะกำหนดขอบเขตที่จำพรรษาแล้ว ผู้รู้ทั้งหลายยังกำหนดขอบเขตของใจให้อยู่ในวงกาย คือ อยู่ในปริมณฑลรอบตัว ด้วยการน้อมใจมาตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกายตลอดเวลา มีสติไม่ให้เผลอออกนอกตัว เพราะยิ่งดำเนินจิตเข้าสู่กลางภายในได้มากเท่าไร ความสุขและความบริสุทธิ์ ก็จะเพิ่มพูนทับทวีมากยิ่งขึ้นไปตามลำดับ      นอกจากนี้ ท่านจะถือเอาโอกาสนี้ ศึกษาพระปริยัติธรรม รวมทั้งนักธรรมบาลีให้แตกฉานควบคู่ไปด้วย คือ ศึกษาทั้งปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ เพื่อจะได้มีความรู้แนะนำสั่งสอนตนเองและชาวโลก ให้ได้รู้แจ้งในธรรมด้วย การเข้าพรรษาในสมัยพุทธกาล ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมาก พระสงฆ์ในหลายๆ วัด ท่านจะตั้งกติกาที่จะเป็นเหตุให้การปฏิบัติธรรมได้ผลยิ่งขึ้นไป      *ดังเช่นในครั้งพุทธกาล สมัยหนึ่ง

ประวัติวันอาสาฬหบูชา

Asarnha4

          วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ในสมัยพุทธกาลมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 4 ประการ ดังต่อไปนี้ 1. เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 รูป ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้เมืองพาราณสี 2. เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงได้พระสาวกองค์แรก คือ ท่านโกญฑัญญะได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันองค์แรก 3.เป็นวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นรูปแรกคือ พระอัญญาโกญฑัญญะ ภายหลังจากที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้ว ก็ได้ทูลขออุปสมบท พระพุทธองค์ทรงประทานการอุปสมบท ยกขึ้นเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา 4. เป็นวันเกิดขึ้นของพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบเป็นครั้งแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรม ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระพุทธองค์ก็ครบถ้วนบริบูรณ์ คือ

สามเณรต้นแบบสู่ AEC

poster ส่งหัวหน้าศูนย์_PopUp

สามเณรต้นแบบสู่ AEC  

กิจกรรมเนื้องในวันสามเณร

DSC_0285_resize

กิจกรรมเนื้องในวันสามเณรเป็นกิจกรรมที่ปรารภขึ้นเพื่อให้สามเณรได้ผ่อนคลายจากการเรียน และได้พบพูดคุยกับโยมพ่อโยมแม่ วันสามเณร              

ผลการประเมินมาตรฐานจาก(สมศ.)

001

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน”การเตรียมความพร้อมและรับการประเมินมาตรฐานคุณภาพ การศึกษาจาก สมศ.รอบ ๓” ที่มาของงานประเมินคุณภาพการศึกษา เนื่องจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)หรือสมศ. จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ หมวด ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชนทำหน้าที่พัฒนาเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทำการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงความมุ่งหมาย หลักการและแนวทางการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ สมศ.ได้ประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๔-พ.ศ.๒๕๔๘ โดยไม่มีการตัดสินผลการประเมิน แต่เพื่อยืนยันสภาพความเป็นจริงของสถานศึกษาการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๒ระหว่างพ.ศ.๒๕๔๙-พ.ศ.๒๕๕๓เป็นการประเมินตามวัตถุประสงค์ของ สมศ.ที่ระบุในไว้ในพระราชกฤษฎีกาของการจัดตั้งสมศ.โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกมาเป็น ฐานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นเพื่อการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ๓ระหว่างพ.ศ.๒๕๕๔-พ.ศ.๒๕๕๘เป็นการประเมินเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโดยพิจารณาจากผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบมากกว่ากระบวนการ โดยการคำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละสถานศึกษาเป็น โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาก็นับเป็นโรงเรียนประเภทหนึ่งที่ต้องได้รับการประเมินมาตรฐานด้วย เช่นกัน ดังนั้นโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ วัดพระธรรมกาย ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้มีผู้ประเมินคุณภาพภายนอกมาตรวจเยี่ยมเป็นรอบที่ ๓ ในระหว่างวันอังคารที่ ๑๑ ถึงวันพฤหัสบดีที่

วันแม่แห่งชาติ

IMG_1686_resize

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติเป็นกิจกรรมหนึ่งที่โรงเรียนเตรียมพุทธสาสตร์ได้จัดขึ้นเพื่อให้สามเณรได้มีโอกาศ…

พิธีไหว้ครู

POY_5139

ในวันที่ 04 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ ได้ให้มีการจัดพิธีไหว้ครูโดยมีคณะกรรมการส ามเณรเป็นผู้จัดเตรียมสถานที

พิธีจุดโคมประทีปถวายเป็นพุทธบูชา

3

 คณะพระอาจารย์ คณาจารย์ สามเณร กว่า 260 รูป/คน เข้าร่วมพิธีจุดโคมประทีปถวายเป็นพุทธบูชา ในวันพระใหญ่ ณ อาคารจักรชัย โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ จังหวัดปราจีนบุรี ค่ำของวันพุธที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา บุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ วัดพระธรรมกาย ซึ่งตั้งอยู่ที่ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมเข้าพิธีจุดโคมประทีป กว่า 300 ดวง เนื่องในวันพระใหญ่ เทศกาลเข้าพรรษา ณ อาคารจักรชัย โดยมีพระมหาวันชัย พลคุโณ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานสงฆ์ บรรยากาศภายในงาน หลังจากโรงเรียนเลิกในวันพุธที่ 21 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันที่ตรงกับวันพระขึ้น15 ค่ำ เดือน 9